SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PROSIMY PRZEKAZYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA:

STOWARZYSZENIE ISNA-MSE POLSKA
ul. Młyńska 11/23, 31-474 Kraków

nr rachunku bankowego (mBank): 
89 1140 2004 0000 3402 8157 1232

Składka członkowska w roku 2022 wynosi 150 zł. 

Składka dla uczniów i studentów: 100 zł.

Deklarację wstąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Snoezelen można przesłać mailem na adres: sekretariat@isna-mse.org.pl


Regulamin Stowarzyszenia o członkostwie:

§ 9. Członkostwo

 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Prezes Zarządu lub Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia.

3. Członek ma prawo:

a)     wybierać i być wybieranym,

b)     uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,

c)     zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d)     korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami,

e)     brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

4. Członek obowiązany jest do:

a)     przestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,

b)     regularnego opłacania składek członkowskich,

c)     czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

d)     dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)     rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Prezesowi Zarządu,

b)     śmierci członka,

5. Skreślenia z listy członków dokonuje Prezes Zarządu.

6. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

a) niepłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku,

b) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,

c) podejmowania działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażąco sprzecznych z jego celami,

d) zaprzestania czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia przez okres jednego roku.

7. Wykluczenia dokonuje Prezes Zarządu. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia informacji o wykluczeniu. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.