dr Agnieszka Jędrzejowska

Sekretarz Zarządu ISNA-MSE POLSKA Środowiska Polisensoryczne (Polskie Stowarzyszenie Snoezelen)

Międzynarodowy Specjalista Snoezelen

Sekretarz Zarządu ISNA-MSE POLSKA Środowiska Polisensoryczne (Polskie Stowarzyszenie Snoezelen), współzałożycielka tego Stowarzyszenia. Międzynarodowy Specjalista Snoezelen (kwalifikacje osiągnięte na szkoleniach i konferencjach w Holandii i Niemczech; szczególnie znaczące spotkanie z twórcą metody Snoezelen – Adem Verheulem). Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doktor nauk społecznych. Obecnie Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar zainteresowań badawczych: diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w rozwoju. Jako praktyk podejmuje działania związane ze wspomaganiem rozwoju głównie w obszarze kontaktu szeroko pojętego. W swoich działaniach stosuje koncepcję terapii opartą na więzi z dzieckiem (Duchowa Pedagogia Miłości A. Brühlemeira oraz Niedyrektywna Terapia Zabawowa H. Olechnowicz). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.


Różne wymiary pracy z Dziećmi z trudnościami w rozwoju:

Adiunkt w Uniwersytecie Wrocławskim, w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej  i Wczesnoszkolnej (wybrane zajęcia dydaktyczne: Metody terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju, Wspomaganie rozwoju dziecka w rodzinie i opiece zastępczej, Pedagogika specjalna, Pedagogika rodziny).  Rozprawa doktorska oceniona z wyróżnieniem: Wspomaganie rozwoju społecznego Dzieci z zespołem Downa. Koordynator specjalności Terapia Pedagogiczna w Instytucie Pedagogiki UWr. Zaprojektowanie Pracowni Terapii Pedagogicznej, gdzie Studenci są wyposażani w wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych elementów metod terapeutycznych. Stworzenie przedmiotu Snoezelen jako metoda pracy z małym dzieckiem na studiach 5-letnich dla kierunku Pedagogika Przedszkolna  i Wczesnoszkolna. Przygotowanie skryptu dla Studentów: Metodyka pracy z dziećmi   o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, dostęp: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/114734/edition/105571/content

Kwalifikacje uzupełnione podyplomowo o Terapię Zajęciową.

Doświadczenie terapeutyczne rozwijam w roli pedagoga specjalnego podczas indywidualnych zajęć z Dziećmi w Ich środowisku domowym oraz w Przedszkolu nr 109 z Oddziałami integracyjnymi (w placówce znajduje się Pokój Doświadczania Świata). Pełniłam również rolę terapeuty pedagogicznego w Fundacji Sensoria (prowadzenie zajęć  z polisensorycznej stymulacji oraz terapii pedagogicznej).

Świadczyłam wolontaryjną pomoc Dzieciom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaszkotlu; współpraca  z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Zespołem Downa RAZEM; pomoc w prowadzeniu turnusu rehabilitacyjnego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży; pomoc w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym  w grupie z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością wieloraką; organizowanie czasu wolnego dla dzieci przy Dominikańskim Centrum Wspierania Rodziny Syntonia; udział w rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym metodą Domana; wolontariat w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla chłopców; realizacja marzeń dzieci nieuleczalnie chorych z Fundacji „Mam Marzenie”; pomoc w pogotowiu opiekuńczym przy opiece nad dziećmi; udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”; czytanie bajek dzieciom na oddziale nefrologii przy Akademii Medycznej we Wrocławiu i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych; funkcja starszej Siostry w Stowarzyszeniu „Nowa Rodzina”.

Wagę podejmowanych praktyk oddają nagrody i wyróżnienia, szczególnie Nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (uczestniczyła we wdrożeniu Programu Edukacji Włączającej dla Dzieci z zespołem Downa do grup przedszkolnych, potem szkolnych – innowacja w edukacji); Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej; 3. miejsce                          w Ogólnopolskim Konkursie Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców na najciekawszą pracę magisterską z zakresu pedagogiki (temat Stymulacja zaburzonych funkcji psychicznych u dzieci w wieku przedszkolnym), org. Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.

Wybrane formy doskonalenia:

 • Kurs Snoezelen auf das Zentrum de Hartenberg, Ede, Niederlande
 • Kurs 1 stopnia Snoezelen, Centrum Terapii Sensoria, Wrocław
 • Szkolenie Diagnozowanie autyzmu – zaburzenia współwystępujące i pokrewne, org. Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z zespołem Downa
 • Szkolenie Czy można wyprowadzić dziecko z autyzmu? Rehabilitacja i terapia dzieci ze spektrum autyzmu
 • Seminarium Mamo, Tato! Proszę, zrozum mój autystyczny świat… Seminarium poświęcone funkcjonowaniu, wychowaniu i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • Szkolenie Integracja sensoryczna – jak rozpoznać zaburzenia u dziecka – org. Stowarzyszenie Familandia
 • Szkolenie Integracja od przedszkola – org. Dolnośląski Instytut Doradczy
 • Szkolenie Wczesne wykrywanie autyzmu u małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju – org. Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa
 • Szkolenie Autyzm a zaburzenia współwystępujące i pokrewne. Diagnoza różnicowa
 •  Szkolenie Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, org. Grupa Edukacyjna S.A
 • Szkolenie Uczeń niepełnosprawny w szkole specjalnej i integracyjnej w świetle nowych przepisów prawnych, org. Poradnia Psych.-Ped. nr 9 we Wrocławiu
 • Seminarium Syndrom spezifischen Forderung von kleinen Kindern mit Down-Syndrome (z niem. Specyfika rozwoju dzieci z zespołem Downa), Norymberga, org. Deutsches Down-Syndrom InfoCenter Lauf, prow. prof. E. Wilken
 • GuK – Gebärden unterstutze Kommunikation (z niem. Komunikacja Wspomagana Gestem); Norymberga, org. Deutsches Down-Sundrom InfoCenter Lauf, prow. prof. E. Wilken
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC), org. Centrum Zabawy i Edukacji PESTKA, prow. E. Przebinda, Maków Podhalański
 • Warsztaty Wczesna interwencja i Metody wczesnej diagnostyki i wspomagania rozwoju dziecka, Fundacja Promyk Słońca
 • Warsztaty W trzy dni dookoła świata – pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym) – org. KLANZA, Warszawa
 • Szkolenie Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka (org. Fundacja Promyk Słońca)
 • Szkolenie Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi młodszymi, Centrum Szkoleniowe KLANZA

Wybrane wystąpienia na konferencjach:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa XX Polsko-czeskie Historyczne i Pedagogiczne Dni. Przemiany edukacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, Wrocław. Referat: Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej w Polsce i Czechach na przykładzie metody terapeutycznej Snoezelen
 • Międzynarodowa Konferencja Nierówna Edukacja Forum wymiany myśli i doświadczeń. Cieszyn. Referat: „Równość w dostępie do wychowania przedszkolnego na przykładzie dzieci z zespołem Downa
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauczyciel wczesnej edukacji w badaniach i praktyce edukacyjnej nt. „Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej dziecka”, Łódź, referat: Możliwości i ograniczenia wykorzystania technik Celestyna Freineta
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne”; Krzyżowa, referat: Sposoby uczenia się dzieci z zespołem Downa
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szczęście. Przejawy, konteksty, sposoby osiągania, idee promujące, UZ, Zielona Góra, referat: Lepiej jest dwóm niż jednemu (Koh 4,9), czyli o fundamentalnej roli epizodów wzajemnego zaangażowania w szczęśliwym funkcjonowaniu dzieci z zespołem Downa w grupie rówieśniczej
 • VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego: Edukacja-Inkluzja-Różnice, UG, Gdańsk, referat: Kształtowanie tożsamości u dziecka  z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, UZ, Zielona Góra, Referat: Poczucie bezpieczeństwa uczestników i organizatorów edukacji włączającej w grupie z homogeniczną niepełnosprawnością
 • IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o efektywnej rewalidacji, Kraków, Referat: Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci z zespołem Downa za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • III Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii Od muzyki do terapii, Ak. Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław, Referat: Wybrane formy wychowania muzycznego jako kontekst do wykorzystania metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dziećmi z zespołem Downa
 • Wrocławska Konferencja o Polityce Społecznej Edukacja i polityka edukacyjna. Współczesne wyzwania, problemy, rozwiązania z perspektywy Dolnego Śląska, Referat: Grupy z homogeniczną niepełnosprawnością – rozwiązanie systemowe i szansa na lepszą przyszłość dzieci z zespołem Downa
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dziecko, młodzież, rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, UAM, Poznań, referat: Grupy przedszkolne z homogenicznym zaburzeniem – szansą dla uczestnikó i organizatorów procesu edukacji
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXIV Forum Pedagogów Nierówność szans edukacyjnych w Europie i w Polsce: przyczyny, skutki, koncepcje zmian, referat: Wykorzystanie elementów komunikacji alternatywnej i wspomagającej w procesie rozwoju kompetencji społecznej u dzieci z zespołem Downa
 • Ogólnopolska Konferencja Człowiek jako najlepsza inwestycja edukacyjna. Dylematy współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży, Wodzisław Śląski, Referat: Edukacja włączająca szansą dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – na przykładzie doświadczeń w pracy z dziećmi z zespołem Downa
 • Wrocławska Konferencja Edukacja dzieci z zespołem Downa. Wrocławski model przygotowania dzieci z zespołem Downa do edukacji szkolnej – org. Dolnośląskie Stow. „Razem”, Referat: Zabawa jako płaszczyzna do rozwijania kompetencji komunikacyjnej z dzieci z ZD
 • Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii, Wrocław, Referat: Wybrane formy grupowej aktywności muzycznej a rozwój społeczny dzieci z zespołem Downa w kontekście edukacji włączające
 • Międzynarodowa Konferencja Zespół Downa. W kierunku zmian, org. GRAAL – Stow. na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci, Kraków; udział w panelu dyskusyjnym

Wybrane publikacje:

Skrypt Metodyka pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, dostęp: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/114734/edition/105571/contet

  Hasło w słowniku Integracja i Klasa integracyjna:

[w:] „Słownik: kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica”, K. Zajdel, M. Prokosz (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 60-63, 67-69;

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Henryk Gradkowski, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski

Lepiej jest dwóm niż jednemu (Koh 4,9), czyli o fundamentalnej roli epizodów wzajemnego zaangażowania w szczęśliwym funkcjonowaniu dzieci z zespołem Downa w grupie rówieśniczej [w:] E. Kowalska, P. Prufer, M. Kowalski (red.), „Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym”, Impuls, Kraków 2014, s. 227-235;

 • Poczucie bezpieczeństwa uczestników i organizatorów edukacji włączającej w grupie  z homogeniczną niepełnosprawnością [w:] J. Lipińska-Lokś, G. Miłkowska,   A. Napadło-Kuczera (red.), „Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego”, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2013, s. 319-329;
 • Wczesne zabawy interakcyjne płaszczyzną do rozwijania umiejętności komunikacyjnych [w:] B. Winczura (red.), „Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza-Rehabilitacja-Edukacja”, Impuls, Kraków 2013, s. 147-158;
 • Taki sam/sama czy inny/inna – kształtowanie się tożsamości społecznej dzieci  z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej [w:] B. Cytowska,  K. Dziubacka (red.), „Człowiek na pograniczach. Interdyscyplinarne ujęcie funkcjonowania społeczno-kulturowego”, Wyd. Astrum, Wrocław 2014, s. 149-160;
 • Wspomaganie rozwoju komunikacji u małego dziecka z zaburzeniami rozwoju   z zastosowaniem elementów AAC [w:] W. Żłobicki, B. Maj (red.), „Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian”, Impuls, Kraków 2012, s. 457-469;
 • Edukacja włączająca szansą dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie doświadczeń w pracy z dziećmi z zespołem Downa [w:] A. Augustyn,    A. Bodanko, N. Niestolik (red.), Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2011, s. 231-242;
 • Nauczyciel jako organizator w szkole współczesnej i w koncepcji Celestyna Freineta [w:] M. Raczkowska-Lipińska, E.Jagiełło (red.), „Innowacje w edukacji elementarnej”, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów-Siedlce 2010, s. 151-163;
 • Dziecko chore w rówieśniczej grupie przedszkolnej [w:] J. Zimny (red.), Pedagogika Katolicka, Wyd. Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk  o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2009, nr 5 (2/2009), s. 283-290;
 • Refleksja po lekturze Kaj znów się śmieje H. Gagelmana [w:] SZKOŁA SPECJALNA, 2/2009, s. 136-139;
 • Podarować odrobinę miłości choremu dziecku [w:] NOWE ŻYCIE 1/2010, s. 7-9.