REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)  - Środowiska Polisensoryczne

ISNA-MSE POLSKA

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Status prawny, nazwa, forma działalności 

1. Stowarzyszenie zwykłe - Stowarzyszenie Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) - Środowiska Polisensoryczne ISNA-MSE POLSKA, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2020.2261) oraz niniejszego regulaminu.

2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

3. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem nazwy brzmiącym: ISNA-MSE POLSKA oraz: Polskie Stowarzyszenie Snoezelen.

4. Stowarzyszenie może posługiwać się wyróżniającym je znakiem graficznym.

5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

7. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 2. Siedziba i obszar działania 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W zakresie wynikającym z celów i zadań, Stowarzyszenie może działać także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

II.       CELE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA I ŚRODKI ICH REALIZACJI 

§ 3. Cele działania  

1. Propagowanie i rozwój metody Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) na obszarach wielozmysłowej (polisensorycznej) stymulacji (aktywizacji i relaksacji).

2. Dostarczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących metody Snoezelen:

a) Wiedzy na temat założeń, wykorzystania i wpływu metody Snoezelen na osoby ze szczególnymi potrzebami oraz na temat miejsca metody Snoezelen w strategiach terapeutycznych i pedagogicznych.

b) Umiejętności związanych z planowaniem i wyposażaniem Sali Doświadczania Świata (pomieszczenia Snoezelen).

c) Kompetencji związanych z planowaniem i prowadzeniem zajęć swobodnych i tematycznych oraz według scenariuszy w Sali Doświadczania Świata (w pomieszczeniu Snoezelen).

3. Czuwanie nad zachowaniem merytorycznej poprawności i jakości praktyki szeroko rozumianej metody Snoezelen (Sala Doświadczania Świata), jej profesjonalizacja na wszystkich poziomach realizowania.

4. Podniesienie jakości życia użytkowników pomieszczenia Snoezelen (Sali Doświadczania Świata) – wychowanka, pacjenta, klienta, mieszkańca i każdego innego podopiecznego.

5. Przeciwdziałanie deprywacji sensorycznej dotykającej zwłaszcza osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i w podeszłym wieku.

6. Koordynowanie wymiany doświadczeń, fachowej wiedzy i informacji dotyczących Snoezelen pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

7. Ułatwianie interdyscyplinarnej współpracy dotyczącej Snoezelen.

8. Informowanie o rozwoju światowego ruchu Snoezelen, a w szczególności zapoznawanie z trendami, priorytetami i projektami Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen – Środowiska Polisensoryczne ISNA-MSE. 

§ 4. Środki działania dla realizowania celów 

1. Prowadzenie internetowego portalu www.isna-mse.org.pl.

2. Obecność w mediach społecznościowych.

3. Udostępnianie informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz wiedzy o metodzie Snoezelen w środkach masowej komunikacji.

4. Tworzenie i rozwój modułowego systemu szkoleń Snoezelen dokumentowanych certyfikatami lub zaświadczeniami.

5. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, kursów, konferencji, kongresów o tematyce Snoezelen, a w szczególności doskonalenie zawodowe nauczycieli, pedagogów, terapeutów.

6. Patronowanie wydarzeniom zbieżnym z celami Stowarzyszenia.

7. Angażowanie się w specjalistyczne projekty naukowo-badawcze dotyczące teorii i praktyki Snoezelen.

8. Recenzowanie publikacji z zakresu Snoezelen.

9. Certyfikowanie sprzętu i innego wyposażenia Sali Doświadczania Świata (pomieszczenia Snoezelen).

10. Certyfikowanie Sal Doświadczania Świata (pomieszczeń Snoezelen).

11. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, przede wszystkim w środowiskach pedagogów, terapeutów, psychologów oraz w kręgach innych profesji pomocowych.

12. Doradzanie i konsultowanie z zakresu Snoezelen.

13. Opiniowanie z zakresu Snoezelen.

14. Realizowanie innych form merytorycznego wsparcia z zakresu Snoezelen.

15. Gromadzenie i systematyzowanie drukowanych i elektronicznych materiałów dotyczących metody Snoezelen oraz stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej).

16. Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami.

17. Współpraca z podmiotami edukacyjnymi.

18. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych dotyczących metody Snoezelen, podręczników, artykułów oraz innego typu publikacji.

19. Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz.

20. Ustanawianie i przyznawanie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów, wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla metody Snoezelen oraz poszerzającym swą wiedzę i kompetencje w zakresie Snoezelen.

21. Działalność szkoleniowa i edukacyjna w imieniu ISNA-MSE POLSKA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prowadzona przez członka Stowarzyszenia

a) posiadającego co najmniej II stopień kwalifikacji (Międzynarodowy Specjalista Snoezelen) nadany przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen – Środowiska Polisensoryczne (ISNA-MSE),

b) i za zgodą Prezesa Zarządu przekazaną w formie pisemnej.


III. PODSTAWY MERYTORYCZNE, ANTROPOLOGICZNE I ETYCZNE 

§ 5. Przynależność do światowego ruchu Snoezelen 

1. ISNA-MSE POLSKA bezpośrednio nawiązuje i korzysta z dorobku Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen – Środowiska Polisensoryczne (ISNA-MSE).

2. ISNA-MSE POLSKA uczestniczy w bieżących aktywnościach Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen - Środowiska Polisensoryczne (ISNA-MSE) na płaszczyźnie międzynarodowej oraz w poszczególnych krajach.

3. ISNA-MSE POLSKA nawiązuje i utrzymuje relacje z osobami fizycznymi i prawnymi należącymi do ruchu Snoezelen. 

§ 6. Fundamenty merytoryczne 

1. Wszystkie cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez filozofię Snoezelen, a zwłaszcza  jej osiem zasad przedstawionych i rozwiniętych w literaturze źródłowej:

a) właściwa atmosfera,

b) własna decyzja,

c) własne tempo,

d) odpowiedni czas trwania,

e) powtarzalność,

f) wybrana propozycja bodźców,

g) właściwe nastawienie,

h) właściwa opieka.

2. Dla zagwarantowania należytej jakości stosowania metody Snoezelen Stowarzyszenie czerpie z zasobów dyscyplin pedagogicznych, terapeutycznych i szkół psychologicznych. 

§ 7. Obraz człowieka i aspekty etyczne 

1. Każdy człowiek jest istotą sensoryczną, niezależnie od stopnia swojej sprawności, stanu zdrowia i wieku. Stymulacja polisensoryczna zgodna z filozofią Snoezelen odnosi się do tej fundamentalnej cechy każdej osoby.

2. Każdy człowiek, niezależnie od stopnia swojej sprawności, stanu zdrowia i wieku jest istotą zajęciową i ma prawo do zaspokajania potrzeby zajęciowości (sprawiedliwość zajęciowa). Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) jest metodą i przestrzenią, która adekwatnie odpowiada na tę potrzebę, umożliwiając zajęcie także osobom niepełnosprawnym, chorym, w podeszłym wieku.

3. Każdy człowiek, niezależnie od stopnia swojej sprawności, stanu wieku i zdrowia, jest istotą komunikującą się. Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) jest metodą i przestrzenią wspierającą komunikację werbalną i pozawerbalną.

4. Snoezelen (Sala Doświadczania  Świata) jako oferta adresowana szczególnie do najmniej sprawnych członków społeczeństwa stanowi przestrzeń normalizacji, integracji, emancypacji, autonomii, kreatywności, autoekspresji, interakcji i nawiązywania relacji z otoczeniem.


IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU, FINANSOWANIE 

§ 8. Struktura organizacyjna   

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia składa się z:

a) Zarządu w składzie: Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu, Sekretarz.

b) Zebrania Członków.

2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia w czynnościach nieprzekraczających zwykłego zarządu,

b) przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia,

c) skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,

d) podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,

e) zwoływanie Zebrania Członków,

f) realizacja uchwał Zebrania Członków,

g) koordynowanie prac Zarządu Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał służących bezpośrednio celom działania Stowarzyszenia oraz korzystaniu z regulaminowych środków do ich realizacji.

3. Podejmowanie przez Prezesa Zarządu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

4. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość dziesięć tysięcy zł.

5. Zarząd ma prawo do podejmowania uchwał służących bezpośrednio celom działania Stowarzyszenia oraz korzystaniu z regulaminowych środków do ich realizacji.

6. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu.

7. Zebranie Członków jest zwoływane corocznie lub w razie konieczności podejmowania uchwał wymagających Zebrania Członków.

8. W ramach Zebrania Członków, Zarząd jest zobligowany do przedstawienia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od ostatniego Zebrania Członków, a w szczególności zreferowania celowości podjętych uchwał.

9. Wybory członków Zarządu.

a) Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Zebranie Członków na okres siedmiu lat.

b) Kandydatów na funkcje członków Zarządu zgłasza co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia należących do Stowarzyszenia od co najmniej trzech lat,

c) Zgłoszenie kandydatów musi nastąpić na co najmniej sześćdziesiąt dni przed upływem kadencji aktualnego Zarządu, a wyłonienie nowego Zarządu najpóźniej w ostatnim dniu upływającej kadencji.

d) Zgłoszenie kandydata jest ważne i zostanie poddane do głosowania na Zebraniu Członków, o ile towarzyszy mu pisemna rekomendacja dokumentująca dokonania kandydata w zakresach zbieżnych i tożsamych z celami Stowarzyszenia,

e) W przypadku braku zgłoszenia kandydatów, względnie niemożności wyłonienia nowego Zarządu w regulaminowym terminie, dotychczasowy Zarząd pełni swoje funkcje przez kolejną kadencję.

10. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

11. Zebraniem Członków kieruje przewodniczący zebrania.

12. Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu lub dziesięciu członków Stowarzyszenia.

13. Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować w drodze uchwał wskazówki w zakresie celów i form realizacji celów Stowarzyszenia określonych w niniejszym Regulaminie.

14. Prezes Zarządu może zdecydować o zwołaniu posiedzenia Zebrania Członków Stowarzyszenia, zawiadamiając ich o planowanym miejscu i czasie posiedzenia ze stosownym wyprzedzeniem.

15. Zebranie Zarządu oraz  Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbywać się w formie osobistego stawiennictwa lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

16. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

17. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

18. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. 

§ 9. Członkostwo 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Prezes Zarządu lub Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia.

3. Członek ma prawo:

a)     wybierać i być wybieranym,

b)     uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,

c)     zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d)     korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami,

e)     brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

4. Członek obowiązany jest do:

a)     przestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,

b)     regularnego opłacania składek członkowskich,

c)     czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

d)     dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)     rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Prezesowi Zarządu,

b)     śmierci członka,

5. Skreślenia z listy członków dokonuje Prezes Zarządu.

6. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

a) niepłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku,

b) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,

c) podejmowania działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażąco sprzecznych z jego celami,

d) zaprzestania czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia przez okres jednego roku.

7. Wykluczenia dokonuje Prezes Zarządu. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia informacji o wykluczeniu. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

§ 10. Finansowanie 

1. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalana jest corocznie przez Zarząd.