JAK PRZEBIEGA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE SNOEZELEN I STOPNIA ISNA-MSE?

REPORTAŻ ZE SZKOLENIA

Wieloletnie i sprawdzone doświadczenia

Program szkolenia jest dostępny od wielu już lat. Osoba zainteresowana szkoleniem dowiaduje się, jakie będą treści wykładów i ćwiczeń. Jednakże od czasu do czasu odbieramy telefony i maile od potencjalnych uczestników, którzy chcą uzyskać bardziej szczegółowy obraz szkolenia, zanim jeszcze ostatecznie zdecydują się na udział.

Odpowiadając na życzenia zainteresowanych, zamieszczamy poniżej relację z przeprowadzonego ostatnio szkolenia. Było ono jak najbardziej typowe, analogiczne do szkoleń w poprzednich miesiącach i latach. Kolejne edycje szkoleń I stopnia będą przebiegały podobnie. Niniejsza relacja pomoże zorientować się, jak wspólnie spędzamy czas oraz jakie priorytety metodyczne i dydaktyczne prowadzą do przyswojenia nowej wiedzy i nowych umiejętności.

16 i 17 września 2023 w pomieszczeniach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyło się pierwsze po wakacjach certyfikowane szkolenie Snoezelen I stopnia ISNA-MSE POLSKA (Polskie Stowarzyszenie Snoezelen – Sala Doświadczania Świata; członek światowego Stowarzyszenia Snoezelen ISNA-MSE).  W ostatnich latach jako Stowarzyszenie przeszkoliliśmy ponad 1000 osób z całej Polski. Każde szkolenie jest jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne – a zarazem podobne do poprzednich, bowiem korzystamy z tego, co najlepiej sprawdziło się wcześniej.

Zdajemy sobie sprawę z ciążącej na nas odpowiedzialności za jak najlepsze wykorzystanie dwóch dni szkolenia. Absolwenci  szkolenia wracają do swoich podopiecznych - osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, niepełnosprawnościami, specjalnymi potrzebami, w podeszłym wieku itd. Specyficzne wymagania poszczególnych grup podopiecznych muszą być uwzględnione w planowaniu i następnie w realizacji sesji Snoezelen. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wszyscy uczestnicy sesji w Sali Doświadczania Świata to osoby obdarzone zdolnościami, potencjałem, kreatywnością, wrażliwością. Sala Doświadczania Świata stanowi przestrzeń, w której można skutecznie kompensować i pomagać, rozwiązywać problemy i zapobiegać im, a jednocześnie wspierać rozwój, aktywność, komunikowanie się i autonomię podopiecznych. Mamy dwa dni podstawowego wprowadzenia w metodę Snoezelen, aby to wszystko pokazać. Z tego względu szkolenie I stopnia jest intensywne. Wykorzystujemy każdą minutę.

Tak się akurat złożyło, że we wrześniowym szkoleniu wzięło udział po kilka osób zajmujących się bardzo zróżnicowanymi grupami podopiecznych: dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, osobami z zaburzeniami psychicznymi, osobami ze spektrum autyzmu, osobami niedowidzącymi i niewidomymi, a także dziećmi w opiece hospicyjnej. To zróżnicowanie uczestników szkolenia zostało uwzględnione podczas wykładów i warsztatów.

DZIEŃ PIERWSZY

Przygotowanie, rozpoczęcie, materiały szkoleniowe

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymali ulotkę, w której między innymi znajdowały się szczegółowe informacje, jak dotrzeć do budynku głównego AWF. Już przed godziną 10 zebrała się cała grupa. Tak więc zajęcia rozpoczęły się punktualnie.

Prawie wszyscy uczestnicy odbyli długą podróż. Po przyjściu do sali wykładowej mogli od razu zaspokoić pragnienie wodą mineralną, napić się kawy lub herbaty, przekąsić coś na słodko lub na słono. Minibarek był dostępny przez cały czas trwania szkolenia.


Na miejscach zajmowanych w sali wykładowej każdy uczestnik znalazł broszurę zatytułowaną: „Snoezelen - Sala Doświadczania Świata szkolenie I stopnia. Materiały szkoleniowe”.

Należy w tym miejscu podkreślić, że jest to zupełnie nowe wydawnictwo przygotowane specjalnie dla certyfikowanego szkolenia Snoezelen I stopnia prowadzonego zgodnie z wytycznymi i kompatybilnie do programu światowej ISNA-MSE. Szczegółowe informacje o „Materiałach szkoleniowych” znajdują się tutaj:


Przez wiele lat uczestnicy szkoleń korzystali z książki „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”. Od jej wydania minęło już dziesięć lat. Nakład został wyczerpany. Ale i wiedza o metodzie Snoezelen rozwija się. Niektóre wcześniejsze poglądy zostały zweryfikowane przez praktykę, jak również dzięki badaniom naukowym. Obecnie uczestnicy szkoleń I stopnia mają do dyspozycji zaktualizowane materiały.


Nowe „Materiały szkoleniowe” nawiązują bezpośrednio do wykładów i zajęć warsztatowych realizowanych przez 20 godzin szkolenia. Celem Autorki było odciążenie uczestników poprzez dostarczenie skryptu wspomagającego słuchanie wykładów. Porównywanie wykładu z kolejnymi rozdziałami „Materiałów szkoleniowych” uwalnia od potrzeby zapisywania na bieżąco wszystkiego. Uczestnik notuje wyłącznie to, co z subiektywnej perspektywy uznał za szczególnie przydatne, ważne, priorytetowe.

Już pobieżne zapoznanie się ze spisem treści „Materiałów szkoleniowych” pokazuje, że w oparciu o nie można swobodnie podążać za narracją wykładowcy, próbować sposobu myślenia według zasad „nieco innego świata”, uczestniczyć w interakcji komunikacyjnej z prowadzącym zajęcia i oczywiście z innymi uczestnikami szkoleniu. To daje swobodę czerpania ze szkolenia z perspektywy najbardziej odpowiadającej poszczególnym uczestnikom.Należy jeszcze dodać, że uczestnicy wrześniowego szkolenia jako pierwsi otrzymali informacje o dostępie online do najnowszego podręcznika w języku angielskim Implementation of Snoezelen-MSE in the Czech Republic, Poland and Catalonia (Wdrożenie Snoezelen-MSE w Czechach, Polsce i Katalonii). Na trzystu stronach książki znajduje się wiele przydatnych treści. Szczegółowa prezentacja książki wraz z możliwością pobrania całości w pliku PDF jest dostępna tutaj:


Pierwsze spotkanie z kolorową Salą Doświadczania Świata

Rozpoczęcie szkolenia poświęcone było niezbędnym kwestiom formalnym i organizacyjnym. Następnie całą grupą udaliśmy się do kolorowego pomieszczenia Snoezelen. Tu wszyscy zasiedliśmy w kręgu wokół światłowodu, na którym znajdowały się obiekty sensoryczne. Dzieląc się wrażeniami i refleksjami skojarzonymi ze swobodnie wybranym przedmiotem, poddając się oddziaływaniu kolorowej Sali Doświadczania Świata, uczestnicy uwrażliwiali się na specyficzną atmosferę Snoezelen. Była to też niejako pierwsza „mini-sesja” Snoezelen a zarazem praktyczne zobrazowanie większości zasad metodycznych Snoezelen.

Wizyta w Sali kolorowej była też okazją do zapoznania się z wyposażeniem w tym pomieszczeniu, które z założenia ma stymulować wielozmysłowo przede wszystkim najmłodszych użytkowników.

Cała grupa powróciła następnie do sali wykładowej, w której aż do obiadu zajmowaliśmy się omawianiem kolejnych  zagadnień. Wszystkim wykładom towarzyszyły prezentacje wykonane w programie PowerPoint. Po obiedzie - kolejne wykłady oraz filmy instruktażowe z zajęć w pomieszczeniach Snoezelen. Jak można się spodziewać, im dłużej trwało szkolenie, tym więcej pytań i komentarzy mieli uczestnicy :)

DZIEŃ DRUGI

Dzień zaczęliśmy od kolejnego wykładu. Następnie przez campus AWF przeszliśmy do budynku, w którym znajduje się drugie pomieszczenie Snoezelen należące do Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF.

Biała Sala Doświadczania Świata – pracownia naukowo-badawcza

Z Białej Sali Doświadczania Świata korzystają studenci studiów licencjackich i magisterskich kierunku terapia zajęciowa w ramach obligatoryjnego przedmiotu „Snoezelen”. Sala wykorzystywana jest też dydaktycznie ze studentami fizjoterapii. Prowadzone są tu badania naukowe realizowane przez samych studentów i absolwentów AWF (na przykład w procesie przygotowywania pracy magisterskiej lub doktorskiej), jak i przez pracowników naukowych AWF. Warto zaznaczyć, że Biała Sala Doświadczania Świata na AWF posiada znak jakości ISO, który jest regularnie aktualizowany podczas kolejnych audytów. Tym bardziej uczestnicy szkolenia odbywający wizytę studyjną w Białej Sali na AWF mogli mieć pewność, że aranżacja i wyposażenie tego pomieszczenia jest w stu procentach zgodne z wymogami metody Snoezelen.

Jak sama nazwa wskazuje, ta Sala Doświadczania Świata jest utrzymana w tonacjach bieli. Tego rodzaju Sale mogą być adresowane od szerokiego spektrum odbiorców i obecnie są uważane za model wzorcowy i wyjściowy pomieszczeń Snoezelen. Uczestnicy szkolenia podczas wizyty studyjnej mogli doświadczyć na sobie zalet Białej Sali. Po powrocie do sali wykładowej omawialiśmy szczegółowo wszystkie związane z tym kwestie.

Warsztaty – swobodne sesje Snoezelen a sesje tematyczne / według scenariusza

Nabytą wiedzę trzeba wypróbować. Czy umiemy myśleć i planować zajęcia zgodnie z zasadami metody Snoezelen? Grupa podzieliła się na zespoły, w których znaleźli się uczestnicy zajmujący się na co dzień podopiecznymi z taką samą bądź podobną specyfiką. Każdy zespół tworzył autorską propozycję sesji Snoezelen. Możliwa była pełna dowolność, z jednym tylko zastrzeżeniem: planowana sesja musiała być zgodna z poznanymi podczas szkolenia zasadami metody Snoezelen. Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. Pracy podczas warsztatu towarzyszyła ożywiona dyskusja. Korzystając z objaśnień i wskazówek wykładowcy, zespoły wykazały się godną podziwu kreatywnością. Jedynym ograniczeniem była dla nas presja czasu.

Nowi absolwenci szkolenia Snoezelen I stopnia ISNA-MSE

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem i podzieleniem się wrażeniami. Uczestnicy wypełnili również anonimowe ankiety oceniając wykładowcę i treść szkolenia, a także dodając własne uwagi.

Finałem tych intensywnych dwóch dni było oczywiście rozdanie certyfikatów. Zmęczeni, ale zadowoleni zakończyliśmy szkolenie. Polska społeczność Snoezelen powiększyła się o kolejne 19 osób!

Podsumowanie: ankiety wypełniane przez uczestników

Po zrealizowaniu programu szkolenia uczestnicy są zapraszani do wypełnienia anonimowej ankiety. Krótka ankieta zawiera pytania z możliwością wyboru odpowiedzi, a także pole na podzielenie się swobodnymi uwagami i refleksjami. Informacje z ankiet pomagają Stowarzyszeniu w ulepszaniu modelu szkolenia. Analizujemy informacje uzyskane z ankiet. Wyciągamy z nich wnioski. Wprowadzamy zmiany w praktyce realizacji szkolenia.

Anonimowość ankiet pomaga w obiektywnym ocenieniu całego szkolenia. Zaprasza również do wyrażenia uwag krytycznych. Wszystkie ankiety są przechowywane w archiwum Stowarzyszenia. To cenne świadectwa na temat tego, czy skutecznie udaje nam się wypełniać cele statutowe Stowarzyszenia ISNA-MSE POLSKA. Jeśli jakieś życzenie, problem, albo też konstruktywny impuls pojawia się w ankietach – to z ankiet kolejnych edycji szkolenia powinno jednoznacznie wynikać, że merytorycznie, organizacyjnie lub w jakimś innym zakresie sytuacja zmieniła się na lepsze.

A co zawierały ankiety z pierwszego powakacyjnego certyfikowanego szkolenia Snoezelen  I stopnia?

Szkolenie 16-17 września zostało ocenione jednoznacznie pozytywnie. Oto cytaty z wypełnionych ankiet:

- Prowadzący szkolenie starał się przekazać możliwie dużą ilość wiedzy na temat metody. Treści były merytoryczne i świadczyły o wysokiej wiedzy i doświadczeniu prowadzącego.

- Szkolenie wyposażyło mnie w wiedzę pozwalającą na bezpieczne przeprowadzanie zajęć w Sali Doświadczania Świata.

- Prowadzący stworzył przyjemną atmosferę. Z zaangażowaniem odpowiadał na pytania uczestników.

- Dla osób zainteresowanych odbyciem szkolenia oraz zdobyciem wiedzy z zakresu terapii Snoezelen jest to idealna okazja i miejsce godne polecenia. Jestem bardzo zadowolony!

- Szkolenie w moim odbiorze było przeprowadzone ciekawie i profesjonalnie, dało mi podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne, aby stworzyć i zacząć pracować w Sali Doświadczania Świata.

- Mam nadzieję, że przekazane informacje będę miała możliwość wykorzystywać w praktyce. Plusem jest możliwość dalszej pomocy w organizacji pracowni.

- Szkolenie bardzo interesujące, zrównoważone - zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna pozwoli mi na rozpoczęcie pracy w Sali Doświadczania Świata.

- Dziękuję za cenne wskazówki i praktyczne porady.

- Na duży plus: odnoszenie się do każdej grupy wiekowej i każdej z niepełnosprawności.

- Bardzo dobrze przekazane informacje, miła atmosfera.

- Prowadząca potrafi stworzyć atmosferę sprzyjającą uczestnikom szkolenia, spokojnie i kompetentnie przekazuje zdobytą bogatą wiedzę. Jestem pod wrażeniem.

- Bardzo wartościowe szkolenie.

- Profesjonalnie, w bardzo miłej atmosferze.

Uwagi krytyczne dotyczyły tego, co w pewnym sensie wykracza poza możliwości organizatora szkolenia: 

- Niestety, ilość materiału wymagała, aby szkolenie przebiegało w dużym tempie.

- Dobrze byłoby, gdyby szkolenie było wydłużone do trzech dni, aby materiał mógłby być bardziej zgłębiony, a uczestnicy posiadaliby więcej czasu na wymianę doświadczeń.

- Więcej czasu na pytania uczestników. Więcej praktyki.

Nie przypadkiem oferujemy szkolenia w weekendy. Większość uczestników nie ma możliwości, aby dokształcać się w dni robocze. I bynajmniej nie zależy to od dobrej lub złej woli ich przełożonych. Przyczyna jest o wiele bardziej prozaiczna – po prostu przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami, środowiskowy dom samopomocy dla seniorów z demencją, warsztat terapii zajęcowej oraz prawie każda inna placówka pedagogiczna / opiekuńcza / terapeutyczna nie może sobie pozwolić na urlopowanie pracowników w dniach jej normalnego funkcjonowania.

Tempa i objętości szkolenia z oczywistych względów raczej nie uda się zredukować. Ta wiedza jest konieczna i została naprawdę maksymalnie skondensowana. Nie dałoby się odpowiedzialnie wykluczyć jakichś treści. Rzeczywiście, szkolenie jest intensywne. Wychodząc z realistycznej perspektywy zakładamy, że część absolwentów szkolenia I stopnia nie będzie uczestniczyła w kolejnych stopniach. Z tego względu treści o fundamentalnym znaczeniu, niezbędnych do odnoszenia sukcesów w Sali Doświadczania Świata nie da się przełożyć na później. Muszą zostać przekazane już teraz.

Natomiast jako Stowarzyszenie zastanowimy się, w jaki sposób:

- zintensyfikować wymianę doświadczeń w gronie uczestników,

- ułatwić dostęp do głębszych pokładów wiedzy o Snoezelen dla wszystkich absolwentów.

Jak wynika z ankiet, wśród uczestników znalazły się osoby deklarujące od razu zainteresowanie kolejnymi stopniami certyfikowanych szkoleń, jak i dalszym dokształcaniem się w zakresie metody Snoezelen:

- Na pewno będę zainteresowany skorzystaniem z kolejnych szkoleń celem zdobycia większej ilości wiedzy, odbyciem kolejnych stopni certyfikacji.

- Szkolenie dało ciekawość i motywację, by poszukiwać i kontynuować zdobywanie wiedzy i umiejętność tym temacie. Dziękuję bardzo!

- Szkolenie zachęca do następnych stopni szkoleń.

Dla Polskiego Stowarzyszenia Snoezelen (ISNA-MSE Polska) takie deklaracje są zachętą do jeszcze większego wysiłku w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń.

Na koniec serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich zaufanie, obecność i zaangażowanie!